Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Radovi o bosanskom jeziku

Bosanski jezik danas

U dosadašnjem standardiziranju bosanskoga jezika mogle bi se razlučiti dvije faze: 1. doba standardne novoštokavštine (od početaka standardiziranja do 1990. god.) i 2. kretanje vlastitim putem (od 1991. naovamo). Standardna novoštokavština imala…